NO SV EN

Etikk, personvern og compliance

I Goodtech har vi høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet. Dette er nedfelt i våre overordnende etiske retningslinjer. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk, religion og livssyn.

Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Konsernets etiske retningslinjer beskriver integritet, omdømme og mulige interessekonflikter herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Vi stiller de samme krav til våre underleverandører. For å tydeliggjøre hva Goodtech forventer av våre samarbeidspartnere og leverandører, er det utarbeidet egne retningslinjer for etisk handel som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Konsernet har etablerte varslingsrutiner og oppfordrer til aktiv bruk av varslingssystemet ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Varsling kan gjøres anonymt via en varslingsportal, også direkte til Styret.

Les mer om personvern her.

Åpenhetsloven

Goodtech gjennomfører aktsomhetsvurderinger av sin leverandørkjede i henhold til kravene i Åpenhetsloven §4. Det innebærer at vi

 • Kartlegger og vurderer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til
  • Hvilke råvarer som trengs for å produsere varen som Goodtech kjøper og/eller selger
  • Hvor varene produseres
  • Hvordan varene produseres
  • Om leverandøren opererer i en bransje som er særlig utsatt for menneskerettighetsbrudd
 • Basert på vår kartlegging gjennomføres det kontinuerlig risikovurdering av leverandørkjeden
 • Gjennomfører besøk og revisjoner av de leverandørene med høyest risiko. Det skal minimum revideres 2 leverandører per år.
 • Dersom resultatene av revisjonen tilsier det, iverksettes det tiltak og oppfølging.

Etiske retningslinjer